ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. ADATKEZELŐ

Cég neve:       17. sz. Programozóhivatal Kft.

Székhelye:     1172 Budapest, Jászladány u. 24.

Telephelye:    1033 Budapest, Hévízi út 1/A

Telefonszáma:           36 1 413 72 34

Adószám:                   12708413-2-42

Cégjegyzék szám:     01-09-699550

Törvényes felügyeleti szerv:           Cégbíróság

Adatvédelmi tisztviselő Név:           Csery Anita

Telefonszám:                                     70/453-2750

E-mail:                                               adatvedelem@17.hu

 

 1. Alapelvek, törvények

2.1. Jogszabályok

GDPR (általános adatvédelmi rendelet) – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről)

Adatvédelmi törvény – Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok

2.2. Adatkezelés során követett alapelvek:

 1. a) Személyes adatot kizárólag jelen tájékoztatóban meghatározott célból és ideig kezelünk. Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.
 2. b) Az adatkezelés során a tudomásunkra jutott személyes adatokat a 17.sz. Programozóhivatal Kft-vel munkaviszonyban álló személyek közül csak azok ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

 

 1. Fogalom meghatározások, rövidítések

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó feladatok elvégzése;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„cookie” (süti): A szolgáltatók cookie-kat alkalmaznak annak érdekében, hogy megismerjék a felhasználók érdeklődését. A honlapok (weboldalak) böngészése során a szolgáltatók cookie-kat helyeznek el a felhasználók számítógépén (vagy mobil eszközén) található böngészőjében. A cookie-k célja, hogy lehetővé tegyék a szolgáltatók számára, hogy a felhasználóknak személyre szabottabb webes tartalmakat tegyenek elérhetővé, amelyek növelik a felhasználói élményt a weboldalak használata során. A cookie-k nem ártalmasok a felhasználók számítógépére (vagy mobil eszközére), és nem tartalmaznak olyan információt, amelynek segítségével más azonosíthatná a felhasználók személyét vagy személyes adatait.

 

 1. Személyes adatok köre

4.1. www.17.hu és www.scriptorsfa.com weboldalak

A weboldalak böngészése során a szolgáltató által használt cookie-k:

 • munkamenet (session) cookie-k, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek. kiemelten fontosak a weboldallal kapcsolatos alkalmazások megfelelő működéséhez.
 • állandó (mentett) cookie-k, Az állandó cookie-k érvényességi ideje 30 nap. Az érvényességi ideig a mentett sütik a felhasználó számítógépének merevlemezén tárolódnak, azonban az előre meghatározott határidők lejárta előtt a felhasználó törölheti őket.
 • Harmadik személyek által használt cookie-k: a szolgáltató igénybe veszi a Google Analytics, Google AdSense, Facebook, Hotjar analitikai szolgálatait is, amelyek cookie-kat helyezhetnek el a elhasználók számítógépén azért, hogy elősegítse szolgáltató honlapjához kapcsolódó felhasználói aktivitás elemzését. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására létrehozott oldalon tilthatják le a Google cookie-k használatát.

 

A cookie-t a felhasználók törölhetik saját számítógépükről (mobil eszközükről), illetve lehetőségük van a böngészőben a cookie-k alkalmazásának, telepítésének tiltására. Ebben az esetben azonban nem minden funkció működik megfelelően, vagy csökkenhet a felhasználói élmény.

A cookie-k kezelésére rendszerint a böngészők Eszközök/Beállítások menüpontjában, az adatvédelmi beállításokban van lehetőség.

 

Adatkezelés célja:  Cookie-k tárolása

Az adatkezelés ideje: Munkamenet cookie-k esetén a böngésző bezárása, mentett cookie-k esetén 30 nap.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása. A weboldal legelső megnyitásakor feljön egy elfogadó nyilatkozat. Az elfogadás tényét is cookie-ban tároljuk, így ugyanazon eszközön és böngészőben az oldalt többször megnyitva ez a szöveg nem jelenik meg az többé.

Kezelt adatok köre:

 • A weboldalak nem mentenek Cookie-kat

 

4.2. Kapcsolatfelvétel weboldalon keresztül vagy e-mail címeinken

Bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, telefonon vagy postai úton). A weboldalon vagy e-mail címeinken kapott üzenetekben a velünk megosztott személyes adatainak adatkezeléséhez való hozzájárulását vélelmezzük.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás a megkeresővel és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés ideje: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat a visszakereshetőség érdekében nem töröljük. Amennyiben az olyan érzékeny személyes adatokat tartalmaz, minden esetben egyedileg vizsgáljuk, és csak a feltétlenül szükséges ideig tároljuk.

Weboldalunkon keresztül üzenetét csak akkor tudja elküldeni nekünk, ha elolvasta és elfogadta az Adatvédelmi tájékoztatónkat.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Kezelt adatok köre: az üzenetben szereplő személyes adatok, mely a kapcsolattartáshoz szükséges (név, e-mail cím, telefonszám, stb)

 

4.3. Kapcsolatfelvétel kollégáinkkal a call centeren keresztül

Adatkezelés célja:  A 17.sz. Programozóhivatal Kft. a call centerben mind a bejövő, mind a kimenő telefonbeszélgetéseket rögzíti és naplózza, melynek célja: szakmai segítségnyújtás az ügyfeleknek, illetve az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság és a követelés esetleges behajthatatlanságát alátámasztó bizonyíték szolgáltatása, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás, jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés ideje: 30 nap

Adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre: azok a személyes adatok, mely a kapcsolattartáshoz szükségesek (név, e-mail cím, telefonszám, stb)

Bejövő hívások esetén az alábbi tájékoztatást mondja be automatikusan a Call center (mielőtt a hívást kezdeményező fél a supportos kollégával beszélne):

Felhívjuk a figyelmét, hogy ügyintézőnkkel folytatott beszélgetését minőségbiztosítási és információbiztonsági okokból, valamint a szóbeli nyilatkozatok védelme és reprodukálhatósága érdekében rögzítjük, és a hangfelvételt a beszélgetés során megadott személyes adataival együtt 30 napig megőrizzük. Az Ön személyes adatainak kezelője a 17.sz. Programozóhivatal Kft. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása.

Ammenyiben a beszélgetés rögzítéséhez nem járul hozzá, úgy kérjük keressen meg bennünket személyesen a 1033 Budapest, Hévízi út 1/A címen munkaidőben (hétköznap 8:00-16:30-ig) vagy írásban a support@17.hu e-mail címen.

 

4.4. Ha állásra jelentkezik

Amennyiben a weboldalunkon, e-mailben vagy postai úton állásra jelentkezik (álláshirdetés útján, vagy attól függetlenül) a hozzájárulását az adatkezeléshez vélelmezzük.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás az állásokra jelentkezőkkel és a megfelelő jelentkezők kiválasztása.

Az adatkezelés ideje:

A konkrét álláshirdetésre jelentkezők önéletrajzai és a jelentkezéssel kapcsolatban megküldött személyes adatok és dokumentumok az állást betöltő személy kiválasztása után az alábbiak szerint kezeljük:

– a sikertelen pályázót e-mailben vagy papíralapon megkérdezzük, hogy kívánja-e, hogy az adatbázisunkban további egy évig tároljuk a jelentkezését és álláslehetőség esetén megkeressük. Amennyiben 30 napon belül nemleges válasz érkezik, vagy nem érkezik válasz, a jelentkezést és a pályázó adatait töröljük a rendszerből.

– a sikeres pályázó adatait áttesszük a munkavállalók adatai közé, és töröljük a jelentkezők adatbázisából.

Az általános nem konkrét álláshirdetésre vonatkozó postai úton, vagy e-mailben eljuttatott jelentkezést az adatbázisunkban egy évig tároljuk. Egy év elteltével a megadott önéletrajz és egyéb személyes adatok törlésre kerülnek.

A fentiektől függetlenül Ön bármikor kérheti a személyes adatai törlését, az ilyen jelzés esetén a megadott személyes adatokat azonnal töröljük az adatbázisunkból.

Kezelt adatok köre: a megadott személyes adatok, mely a munkaerő felvételhez szükségesek (név, e-mail cím, telefonszám, végzettség, szakmai tapasztalat, stb.)

 1. Érintetti jogok

Az adatkezelés kapcsán az 5.1.-5.7. pontokban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne valamelyikkel, kérjük, hogy azt írja meg nekünk az alábbi elérhetőségek egyikére:

cím: 1033 Budapest Hévízi út 1/A

e-mail cím: adatvedelem@17.hu

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az – Ön kérésére – szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Amennyiben elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni, de ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 1 hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelességünk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az 1 hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál (6.1. pont), és élhet bírósági jogorvoslati jogával (6.2. pont).

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

5.1. Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül töröljük a személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.

5.2. Tájékoztatás kérése

Tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen: mi a célja, pontosan milyen adatok kezeléséről van szó, kinek továbbítjuk ezeket az adatokat, meddig tároljuk, milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban, kitől kaptuk az adatait, hozunk-e automatizált döntést a személyes adatai felhasználásával (ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár).

– Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését.

– Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

5.3. Helyesbítés kérése

Kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki a pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát.

5.4. Elfeledtetéshez való jog (törlés)

Kérheti, hogy töröljük a személyes adatait. Kérését az alábbi esetekben a kérés átvételétől számított 14 munkanapon belül teljesítjük:

 1. a) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 2. b) A hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 3. c) Ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 4. d) Uniós vagy hazai jogszabály előírja.

Tájékoztatjuk, hogy az a), c) és d) pontokban foglalt esetben a személyes adatokat kérés nélkül is töröljük.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 1. a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 3. c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján
 4. d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Adatkezelés korlátozása

Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

– Az adatkezelés jogellenes, de ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

– tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

5.6. Adathordozhatósághoz való jog

Jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait széles körben elterjedt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.7. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen:

 • a közérdekű / közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében
 • közvetlen üzletszerzési cél esetén
 • közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás esetében.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, úgy a személyes adatait a tiltakozása átvételétől számított 14 munkanapon belül töröljük. Kivételt képez az az eset, ha az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, ideértve a közérdeket vagy azt az esetet, amikor az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

 1. Jogorvoslati lehetőségek

6.1. Panasz bejelentése a NAIH felé

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

NAIH

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

web: http://naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.2. Bíróság

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

6.3. Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 1. Adatbiztonság

A 17.sz. Programozóhivatal Kft. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

A 17. sz. Programozóhivatal Kft. intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

 1. Adatfeldolgozók

Az egyes adatkezeléseknél nem említett adatfeldolgozók:

A honlapunk tárhelyét a 3 in 1 Hosting Bt. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó utca 4/A.) biztosítja;

 

 1. Adattovábbítás

Kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban foglaltak szerint.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

 

 1. Egyéb

Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztató foglaltakat módosítani. Az esetleges módosítás a honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, a változásról a honlapon felugró ablakban hívjuk fel a figyelmet.

Utolsó frissítés: 2023. február

Adatkezelési tájékoztató | ÁSzF | Ⓒ 17. számú Programozóhivatal 2022